Dynamisch Praktijk

Koppelweg 80
3704 GJ Zeist
Therapeut: A. Nauta-Verheijen

Algemene voorwaarden behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Dynamisch Praktijk en de cliënt / de cliënten.

Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek / intake een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

1.         De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de   verhouding therapeut – cliënt.
De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

2.         De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;

b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil afspreken;

c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;

i. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings-overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;

j. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

3. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt;

4. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent af per pin na de sessie tenzij anders afgesproken via overboeking na ontvangst van de factuur. Een eventuele tariefsverhoging zal minimaal 2 maanden van te voren worden aangekondigd en minder dan 10% van het bestaande tarief bedragen.

5. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook niet verschijnt op de afgesproken tijd en datum(no show).

6. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.

7. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

8. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging   voor Hypnotherapeuten). De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu

9. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

10. Dynamisch Praktijk is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

11. Dynamisch Praktijk is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren of het betreden van het terrein aan de Koppelweg 80,3704 GJ te Zeist, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, waaronder de oprit, hal, wachtkamer, behandelkamer of toilet.