Uw privacy

Privacyverklaring Dynamisch Praktijk

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG verplicht organisaties organisatorische en technische maatregelen te nemen om de privacy binnen de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen. Dynamisch Praktijk hecht groot belang aan uw privacy en vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. Zij zorgt er dan ook onder meer voor dat de persoonlijke informatie die u verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld waarbij onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens en dat de door u versterkte gegevens adequaat gebruikt worden voor therapeutische doeleinden.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld uw huisarts.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op uw zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd
worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:

uw naam, adres en woonplaats
uw geboortedatum
de datum van de behandeling
een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling hypnotherapie’, of 'psychosociaal consult’ de kosten van het consult